Sale!

מדרש אגדת בראשית

מדרש קדום ביותר על בראשית, מהדורה חדשה מנוקדת ומוערת בתוספת שמונה הפירושים ובראשם מהר”ם די לוזנאו ור‘ אברהם בן הגר”א ועוד.

52.00