Sale!

מדרש בראשית זוטא

רבי שמואל מסנות מרבותינו הראשונים בעל המדרש דניאל וכו‘ מדרש נפלא מאוד עם ביאורים ופירושים על כל חומש בראשית מהדורה מחודשת ומושלמת מנוקדת וציונים והערות.

52.00