Sale!

מדרש הגדול בראשית בכ

הוצאת זכרון אהרן
המדרש הגדול והקדום מכתבי יד תימן שמקיף את כל מדרשי
חז“ל שבידינו והרבה מדרשים חדשים לא ידועים.
מהדורה מחודשת ומפוארת מנוקדת מחולק לקטעים.
בתוספות ביאור מקיף ויסודי, וכן הביאורים הנפלאים והקדומים
מכתבי יד ’סגולות ישראל‘, ’וספר המרגלית‘.

המחיר המקורי היה: ₪170.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪128.00.