Sale!

מהר”י שטייף לימודי השם לך לך – ויחי

ספר בראשית – לך לך ויחי כולל הדברים הנלמדים מפסוקי התורה, מצוות עשה ולא תעשה, מעלות המידות ודרך ארץ על פי פשוטו של מקרא ומדרשי חז“ל מתלמוד בבלי וירושלמי, מדרשים וזוהר הקדוש עם חידושים וביאורים.

המחיר המקורי היה: ₪65.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪56.00.