Sale!

מהר”י שטיף עה”ת שמות ב

רבי יהונתן שטייף חדושים ביאורים, אמרות ודרשות נפלאות על התורה לרבי יונתן שטייף זצ”ל. על חומש שמות ב‘ כרכים: כרך שני: משפטים – פקודי.

64.00