Sale!

קנין הוראה

הרב יצחק אייזיק הלר
סיכום וביאור שיטות הראשונים המובאים בטור בית יוסף ודרכי משה,
פסקי השו“ע, הרמ“א, הט“ז והש“ך חדושי הרעק“א והפרי מגדים,
הכרעות ופסקי הפרי מגדים והפתחי תשובה.

המחיר המקורי היה: ₪56.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪42.00.