Sale!

תומר דבורה

הרב הקדוש המקובל רבינו הרמ“ק זצוקל“ה
הוצאת מכון אורות קדם
מבואר בביאור השווה לכל נפש ונוסף עליו הערות וציונים
ממאמרי חז“ל ודברי רבינו בשאר חיבוריו.

המחיר המקורי היה: ₪35.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪27.00.