Sale!

אוסף מדרשים חלק ג’

רבינו טוביה ב”ר אליעזר
מדרש מקיף על כל התורה וחמש המגילות. מסודר לפי סדר הפסוקים ונכללו בו כל הדרשות בהלכה ובאגדה והרבה מדרשים שהוא מקורם היחיד.
יו”ל בשלשה כרכים מהודרים בתוספת ביאורים ופירושים על:
בראשית ושמות להר”ש באבער ועל ויקרא במדבר ודברים להרב אהרן מאיר פדאווה וספר “שמו אברהם” להג”ר אברהם פאלאג‘י.

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪56.00.