Sale!

תורת כהנים החדש ב

הספרא על פי נוסח כתב יד וטיקן בצירוף ‘הערות גירסא’ ו’מסורת הספרא והערות וביאורים’. ליד הספרא ‘מדרש חכמים’ עפ”י כת”י יחיד; פירוש הראב”ד לספרא, מתוקן ושלם, עפ”י כתבי יד מהימנים; פירוש המיוחס לר”ש משנץ מכתב יד בשלמותו; ומפרשים אחרים. בצירוף מקורות וביאורים לכולם. יצאו לאור שישה כרכים.
כרך א: פרשת ויקרא חלק א’
כרך ב: פרשת ויקרא חלק ב’
כרך ג’: פרשת צו
כרך ד: פרשת שמיני.
כרך ה’- ו’: פרשת תזריע ומצורע.
כרך ז’: פרשיות אחרי מות.
כרך ח’ על פרשת קדושים נמסר לדפוס ויופיע בקרוב
כרך ט׳ על פרשת אמור בהכנה
לכל הכרכים מצורפים מבואות ומפתחות מפורטים לתו”כ ולמפרשים ול’הערות וביאורים’.
המפעל יוצא לאור בעידודם ובהסכמתם של מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל ומרן הגר”ח קניבסקי זצוק”ל.

המחיר המקורי היה: ₪140.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪105.00.