Sale!

אוצר שבת כהלכתו ב’ כרכים

הרב חיים זינגער
נכד מרן בעל שבט הלוי זצ”ל

אוצר גדול של תוכן עשיר החל מהראשונים עד האחרונים ופוסקי דור האחרון, הלכות נחיצות ושכיחות ואקטואליות הלכה למעשה בבית היהודי.

ספר מיוחד מתאים להחזיק בבית למענה ברור על השאלות המזדמנות בשבת, בנוסף, על כל הלכה רקע קצר מיסודי ההלכה בגמרא ופוסקים והערות להעשיר את הידיעות ולהבין את הסוגיות, שיועיל הרבה ללומדי ההלכות, משולב עם פסקי הלכות חדשות שטרם ראו אור הדפוס של הגאונים בעל שבט הלוי, הגר”ח קניבסקי והגר”א גנחובסקי.

ספר חובה בבית יהודי, וספר יסוד ללומדי הלכות שבת

המחיר המקורי היה: ₪152.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪114.00.