Sale!

חלקת בנימין הלכה סט ח’ כרכים

הרב בנימין כהן שליט”א
סדרת ספרים על השלחן ערוך ערוכים במתכונתו של ה”משנה ברורה”
וכוללים שלשה מדורים:
חלקת בנימין-מבאר את דברי המחבר והרמ”א עם מקורי הדברים וחידושי הלכות, מדור הציונים-ציונים והערות קצרות,
מדור הביאורים-בירורי הלכות,
כרך ראשון: הלכות מאכלי עכו”ם יורה דעה סימנים קי”ב – ק”כ.
כרך שני: הלכות רבית – יורה דעה סימנים קנ”ט- קע”ז.
כרך שלישי: הלכות שכירות פועלים – חושן משפט סימנים של”א – של”ט
כרך רביעי: הלכות מקוואות – יורה דעה סימן ר”א
כרך חמישי: הלכות חלה – יורה דעה סימנים שכ”ב – ש”ל
כרך שישי: הלכות פריה ורביה – אבן העזר סימנים א’-ה’
כרך שביעי: הלכות אישות – אבן העזר כרך ב’ סימנים ו’ -י”ד
כרך שמיני: הלכות מזוזה – יורה דעה – יורה דעה סי‘ רפ“ה – רצ“א – חדש!

המחיר המקורי היה: ₪526.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪369.00.