Sale!

מור וקציעה השלם

רבי יעקב עמדין זצ”לחידושים וביאורים על טור ובית יוסף חלק או”ח. יו”ל עם הוספות והשלמות מכת”י המחבר, מקורות והערות, הגהות והערות מגדולי הדורות ומבוא.

86.00