Sale!

מנהגות ורמישא ב”כ

רבי יוזפא שמש זצ”ל מופיע לראשונה בשלימותו מכת”י המחבר, כולל השלמות והגהות בעל ה”חות יאיר”. יו”ל עם מקורות וציונים, הערות וביאורים, מבוא ומפתחות.

106.00