Sale!

מסילת ישרים – מסילות בלבבם

מסילת ישרים – מסילות בלבבם
הרב משה קליינמן
ספר מסילת ישרים לרבינו הרמח”ל
עם ביאור מסילות בלבבם
עיונים בעומק דברי רבינו,
בהבנת כונתו בתוספת מקורות ומקבילות.

48.00