Sale!

מעט מהרבה הלכות נדה

הרב ברוך כ“ץ
סיכום ותמצית שיטות הפוסקים השו“ע והרמ“א, הט“ז והש“ך,
רעק“א חוו“ד ופת“ש מסודר בלשון קל ובהיר ובדרך קצרה.

33.00