Sale!

משנה ברורה אור המזרח חלק ב’ סי’ קסט-רמא

יצירת הפאר של יהדות המזרח
ספר משנה ברורה עם דברי גדולי הפוסקים חכמי
המזרח אשר הוסיפו על דברי המשנ”ב או שהכריעו
בשונה מדעתו, עם פסקיהם בדברים המעשיים
המצויים בזמננו, ובתוספת לרוץ אורח מפתח
מפורט לדברי השו”ע והמשנ”ב.
•?סימנים א-מ”ה
•?סימנים מו-קכז
•?סימנים קכח-קסח

סימנים קסט – רמא

49.00