Sale!

נחלי יהושע

רבי יהושע בוקסבוים זצ”ל חידושים וביאורים על התורה והמועדים ועל סוגיות הש”ס בצירוף מכתבים ואגרות מאת הגה”ק זצ”ל הי”ד. יו”ל לראשונה מכתבי תלמידים עם ציונים, הערות ומקורות.

47.00