Sale!

נר מצוה למהר”ל מפראג

המהר”ל מפראג חיבורו הנודע של רבינו המהר”ל בעניני חנוכה. ערוך ומתוקן ע”פ דפו”ר עם שינויי נוסחאות, ציונים, מקורות והערות, מקבילות משאר ספרי המהר”ל ומפתחות.

38.00