Sale!

סדור האר”י

רבי חיים כהן
מגדולי תלמידי מהר”ח ויטאל זצוק”ל.
סידור בעל ה”טור ברקת נדפס מכי”ק.
זהו הסידור הראשון שסודר עפ”י כוונת רבינו האר”י, חלק ימות החול.

56.00