Sale!

סדור הראבן

רבינו אליעזר ב”ר נתן זצ”ל
הוצאת מכון ירושלים
סדר התפילה לימות החול, שבת ומועדים, נוסח אשכנז,
עם ביאורים ופירושים, יוצא לאור ע”פ כתבי יד ודפו”ר.

63.00