Sale!

ספרי רבי יהודה החסיד

קודש הקדשים של יסודות הפסק והמנהג והנהגת האדם תורה מפוארת בכלי מפואר בהדפסה מאירת עיניים ובהירה הספר שעל פיו הכריעו גדולי הדורות מאות בשנים כמה מעלות טובות הפרוייקט הושלם צוואת רבי יהודה החסיד • ערוך מחדש מ 50- כתבי יד • ליקוט מכל דברי הפוסקים • ההכרעה על ספקות שהסעירו את עולם התורה מאות בשנים • הוראות גדולי הדורות • תולדות משפחתו, רבותיו ותלמידיו ספר חסידים ב’ חלקים • עפ”י דפו”ר – דפוס בולוניא • פירוש קדמון • ילקוט מפרשים מכ”ט מפרשים • הערות והארות מכל ספרי השו”ת והפוסקים שדנו בדברי הספר חסידים ספר חסידים כתבי יד • כאלף סימנים חדשים מכתב יד שלא נדפסו עד כה בספר חסידים • פירוש המבאר את דברי הספר חסידים • כ 6000- הערות והארות על דברי הספר חסידים • מפתח תנ”ך וחז”ל • מפתח ענינים מורחב כ- 800 ערכים ו- 3500 תת ערכים

המחיר המקורי היה: ₪249.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪212.00.