Sale!

ספר האמרכל הל’ מועדים

הלכות המועדים

פסקי הלכה בהלכות המועדים מאת מחבר שלא נודע שמו,
חי באשכנז בתקופת מהר”ם מרוטנבורג ותלמידיו.
נדפס בשלמות לראשונה ע”פ כת”י עם מבוא וציונים והערות ונספחים.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.