Sale!

ספר המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר

מנהגי מהרא”ק מספרי המנהגים החשובים של מנהגי אשכנז.יוצא לאור על פי כתבי יד ודפו”ר בתוספת מבוא, מראי מקומות והערות.

53.00