Sale!

ספר הפרנס השלם

רבינו משה פרנס זצ”ל הלכות ופסקים. יו”ל במהדורה מתוקנת ע”פ דפו”ר כתבי יד, עם הוספות והשלמות, שינויי נוסחאות, ציוני המקורות והערות. וחונה עליו ביאור הגאון הגדול רבי משה בצלאל לוריא זצ”ל, הרואה אור לראשונה מכת”י עם ציונים ומקורות.

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪57.00.