Sale!

עיקרי השולחן הל’ חופה וקידושין

מפעל עיקרי השלחן
לימוד ושינון השלחן ערוך ונושאי כליו עם מקורותיהם בש“ס
ובראשונים בשיטה יחודית מאירת עיניים המקלה על הזכרון
שזכתה להסכמת גדולי הדור ולברכתם.

85.00