Sale!

עיקרי השלחן אבילות

סדרת ספרי הלכה ללימוד ושינון השולחן ערוך ונושאי כליו עם מקורותיהם בש”ס ובראשונים בשיטה יחודית ומאירת עינים המקלה על הזיכרון , שזכתה להסכמת גדולי הדור ולברכתם

85.00