Sale!

פני לבנה

רבי יהושע העשיל לבוב זצ”ל שאלות ותשובות בענינים שונים מאת הגאון אב”ד שוואבך זצ”ל מגדולי דור דעה. יו”ל לראשונה מכת”י, עם מקורות ציונים והערות, מילואים מבוא ומפתחות.

66.00