Sale!

פני שלמה ג’ כרכים

הוצאת מכון ירושלים
רבי שלמה גאנצפריד בעל הקצור שלחן ערוך
מהדורה חדשה עם הוספות רבות מתוך כתבי ידות
בשלושה כרכים מהודרים עם הערות והארות.

204.00