Sale!

פרי חדש ב’ כרכים

רבינו חזקיה די סילווא ביאורים ופירושים נפלאים על כל הש”ס מלוקט מכל ספריו הגדולים על הש”ס והשו”ע. בתוספות הערות וציונים ומבואות,

121.00