Sale!

פרקי דרבי אליעזר – קטן

המדרש הקדמון והמפורסם מנוקד ומעובד בתוספת “פירוש הרד”ל” , “פירוש מהרז”ו”, “ולא עוד אלא”, השמטות מכתב יד ועוד שמונה פירושים.

68.00