Sale!

צבי לצדיק

רבי יצחק באנהארד זצ“ל
הוצאת מכון קאניזשא
בעל קורא המיוחד של מרן ”החתם סופר“
וחזן הכנסת דק“ק פרעשבורג
חידושים נפלאים בפרדס התורה וליקוטי סגולות מיוחדים
יוצא לאור מתוך כת“י בהגהה מדויקת.

68.00