Sale!

קהילות הונגריה

אנציקלופדיה מקיפה וייחודית לתולדות הקהילות החרדיות בהונגריה בשנת תש”ד, המוסדות והארגונים, הרבנים והישיבות, עם מבוא מקיף ומפתחות מפורטים.

141.00