Sale!

קובץ מפרשים השלם – כריתות

אור חדש ללומדי מעילה, הכולל כ 1000- עמודים של מפרשי המסכת היסודיים וכן ספרים שיו”ל לראשונה, בעריכה מחודשת עם תיקונים, פיסוק, ומראי מקומות, ובעימוד מאיר עינים.

80.00