Sale!

קובץ מפרשים השלם – תמורה

אור חדש ללומדי מעילה, הכולל כ 1000- עמודים של מפרשי המסכת היסודיים ]וכן ספרים שיו”ל לראשונה[, בעריכה מחודשת עם תיקונים, פיסוק, ומראי קומות, ובעימוד מאיר עינים.

80.00