Sale!

קול מצהלות

מכון אורות קדומים
הרב שמעון גוטמן
*פסקי הלכות ומנהגי ישראל:
עניני קביעת זמן נישואין – הנהגות יום החופה – מקום החופה
– כה תאמר לבית יעקב.
*הזמנה מעליא
הזמנות מגדולי ישראל.

57.00