Sale!

קונטרס שם כתוב ג סי’ צז-קנו

ספר עזר ללימוד חושן משפט, כל “עיין שם” בסמ”ע, בש”ך וברעק”א

הובאו התשובות כפי שהן במקורם בעריכה מחודשת

כך שכל לומד יוכל לעיין במקור הדברים.

98.00