Sale!

קרבן אהרן פי’ לספר ספרא ב”כ

תורת כהנים עם הפירוש הקדום והנפלא “קרבן אהרן” לרבינו אהרן בן חיים זצוקלל”ה. מסודר מחדש בתוספת אלפי מ”מ, ציונים והדגשות הפסוקים בתוך התורת כהנים. ועליו חונה חיבור חדש מכתי”ק של הגה”ק רבינו בנימין הכהן מריווג‘ו )הרב”ך( עם אלפי הערות ותיקונים. כמו”כ נוספו הספרים “ויקרא אברהם” לרבינו אברהם פאלאגי זצוק”ל, “משמרות כהונה” לרבינו אברהם יצחקי זצוק”ל וחידושי הנצי”ב מוואלז‘ין על התורת כהנים.

המחיר המקורי היה: ₪262.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪223.00.