Sale!

רב ייבי ב”כ

רבי יעקב יוסף מאוסטרהא זצ“ל
מכון נחלת צבי
יוצא לאור בשני כרכים מפוארים עם הוספות רבות, הערות
והארות השוואות והשלמות

110.00