Sale!

שואל ומשיב מהדורת תליתאה חלק ראשון

שאלות ותשובות בד’ חלקי השו”ע. יו”ל
במהדורה מתוקנת ומפוארת, עם אלפי תיקונים
ותוספות, ציונים ומקורות, הערות ביאורים
ומקבילות.

94.00