שויתי עזר ש"ס ורמב"ם

רבי אביעזרי זעליג אויערבך
חדשוים וביאורים על הש”ס ולשונות הרמב”ם
מאת הגאון המחבר אב”ד דק”ק פוסוויילער
תלמיד רבינו יהונתן אייבשיץ.
יו”ל לראשונה מכתי”ק עם מראי מקומות והערות.

58.00