Sale!

שו”ע הרב הל’ שבת – כנישתא דבי רב

שו”ע הרב – הלכות שבת שולחן ערוך הרב הלכות שבת עם ביאור כנישתא דבי רב הכולל חידושי הלכות וביאורים ולקט דברי הפוסקים על נידונים שנכללו בדבריו.

72.00