Sale!

שו”ע עם פי’ נחלת צבי עולת תמיד ועוד

שו”ע אורח חיים עם הפירושים הראשונים והקדומים מגדולי הפוסקים “עולת תמיד- עולת שבת”, “נחלת צבי – עטרת צבי” והספר “חמישה ספרים נפתחים” בו נדפסו חמישה ספרים על הלכות באו”ח מגדולי הקדמונים. “סדר ברכות” “זכרון משה” “לחם רב” “אור חדש” “אורחות חיים” עם מבואות ותולדות.

187.00