Sale!

שו”ת בית דוד לייטער

רבי זאב וולף לייטער זצ”ל שאלות ותשובות בענינים שונים. עם הוספות והשלמות מכת”י המחבר, אגרות והערות על הספר מגאוני ישראל, מפתחות ומבוא.

52.00