Sale!

שו”ת דבריו ליעקב – מועדים

בירורי ההלכה הפופולאריים מתוך הגליון הנודע “מבי מדרשא” היו”ל ע”י בית המדרש “נחלת יעקב”, כעת בעריכה מחודשת ומפוארת לפי סדר שו”ע אורח חיים!

הרב יעקב ישראל שמרלר

כרך ראשון: סימנים א – קנ (ציצית, תפילין, תפילה, קריאה”ת, ועוד) – מהדורה חדשה!
כרך שני: סימנים קנא – רמא (ביהכנ”ס, בציעת הפת, סעודה, וברכות, ועוד) – חדש!
כרך חמישי: סימנים תקל – תרצז (חוה”מ, בין המצרים, מועדי תשרי, חנוכה ופורים)
בקרוב! כרך שלישי (הלכות שבת) וכרך רביעי (עירובין, יו”ט, פסח, ר”ח, ועוד)

סימנים ערוכים בטוב טעם ודעת, בשאלות הנוגעות לכל יהודי בחיי היום יום!
כל סימן בנוי לתלפיות מסוגיות הגמרא והראשונים, סובב והולך על דברי אבות הפוסקים, ונוקב ויורד עד דברי אחרוני האחרונים, מקיף את כל הסברות שנאמרו,
עד שהלומד מקבל בהירות נפלאה בכל שאלה, בנוסף מוצעות לו עצות מעשיות
כיצד לצאת את כל השיטות בהידור!

המחיר המקורי היה: ₪50.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪43.00.