Sale!

שו”ת המבי”ט ב”כ

רבי משה מטראני הספר המפורסם מאחד מגדולי ומאורי הדורות מעובד ומוגה מחדש עפ”י דפו”ר בהגהה מדוייקת בתוספות אלפי ציונים והערות מדברי האחרונים . והפוסקים שדנו בדבריו.

154.00