Sale!

שו”ת ופסקי מהרי”ק החדשים

רבינו יוסף קולון זצ”ל עשרות תשובות חדשות ופסקים מכתבי יד של רבינו המהרי”ק. יו”ל עם מקורות ציונים והערות, מפתחות ומבוא מקיף.

53.00