Sale!

שו”ת זכרון יהודה לר”י בן הרא”ש

רבינו יהודה בן הרא”ש זצ”ל שאלות ותשובות בענינים שונים. יו”ל במהדורה מחודשת ומתוקנת ע”פ כת”י ודפו”ר, עם תשובות חדשות מכת”י, ציונים ומקורות, הערות ומבואות, נספחים ומפתחות.

84.00