Sale!

שו”ת זכר יהוסף אהע”ז

רבי יוסף זכריה שטערן זצ”ל שאלות ותשובות מאת גאב”ד שאוועל זצ”ל. יו”לע”פ דפו”ר וכת”י, עם אלפי תיקונים, הוספות והשלמות, ציונים ומראי מקומות, תשובות נוספות, מבוא ומפתחות.

57.00