Sale!

שו”ת מהרשד”ם ד’ כרכים – בינוני

רבי שמואל די מדינה הספר המפורסם מאחד מגדולי הפוסקים מהדורה חדשה מוגהת עפ”י כת”י ראשון, מפוסקת ומקוטעת בתוספת מראי מקומות ותשובות נוספות מכת”י ,אלפי ציונים והערות מדברי האחרונים שדנו בדבריו. חדש חלק חמישי הכולל בתוכו תשובות חדשות מרבינו המהרשד”ם. ספרו הנדיר ‘בן שמואל‘ ובו שלשים דרשות בהרבה ענינים. ספרי הפולמוס הנדירים בענין ‘גט תמרי‘ בתוספת תשובות מכת”י. מפתחות הענינים והמקורות על כל תשובות מהרשד”ם. מבוא נרחב לתולדותיו ושיטתו של המהרשד”ם מפרופ‘ יעקב שמואל שפיגל. במהדורה חדשה בפורמט בינוני – ארבעה כרכים הכוללים את חמשת הכרכים במהדורה הגדולה.

המחיר המקורי היה: ₪371.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪316.00.