Sale!

שו”ת משיב דבר

רבי יעקב חיים פליישמאן זצ”ל שאלות ותשובות על ד’ חלקי השו”ע ועל סוגיות הש”ס להגאון בעל ה”עץ חדש” זצ”ל. יו”ל מכת”י המחבר עם מקורות, ציונים והערות.

57.00